Regulamin voucherów

  1. Wystawcą vouchera jest Agencja Vivento Weronika Witczak z siedzibą w Warszawie zarządzająca stroną wędrujemy.org.pl oraz działająca pod marką Grupa Turystyczna Wędrujemy.

  2. Voucher można wykorzystać tylko na wyjazdy organizowane przez Agencję Vivento Weronika Witczak w Warszawie będącą organizatorem turystyki zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24.11.2017 oraz posiadającą wpis w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT) pod numerem 1673.

  3. Voucher jest chroniony przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

  4. Voucher ważny jest przez rok od momentu jego zakupu. Termin ważności vouchera nie może zostać przedłużony.

  5. Voucher wystawiany jest na okaziciela. Zawiera unikalny numer, wartość na jaką opiewa, oraz datę ważności.

  6. Kwota na jaką opiewa voucher zależy od ustaleń wystawcy i zamawiającego, a jej minimalna wartość to 20 zł. W przypadku odwołania wyjazdu z powodu sytuacji związanej z covid-19 wartość wystawionego vouchera jest nie mniejsza niż koszt uczestnictwa w odwołanej wycieczce.

  7. W przypadku zakupu wyjazdu o wartości wyższej od wartości vouchera można dokonać dopłaty w formie przelewu.

  8. W przypadku zakupu wyjazdu o niższej wartości niewykorzystaną kwotę vouchera można przeznaczyć na kolejne wyjazdy.

  9. W sytuacji niewykorzystania części lub całości wartości vouchera niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi.

  10. W sytuacji zgubienia lub utraty vouchera wystawca na wniosek zamawiającego wystawia duplikat.

  11. Zamówienia vouchera można dokonać wysyłając maila na adres weronika.wedrujemy@gmail.com.

  12. Voucher przesyłany jest na adres mailowy zamawiającego wskazany podczas zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie wystawcy. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wystawienia vouchera w krótszym terminie.

  13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24.11.2017.